VOP - Všeobecní obchodní podmínky

 

Všeobecní prodejní, dodací a platební podmínky H. u. J. STEINER GMBH

I. VŠEOBECNÍ:
Následující podmínky jsou platné pro všechny naše ponuky, prodeje, dodání a služby a jsou součástí každé smlouvy. Platí pro obchody (§ 343 Abs 2 UGB) tak jako pro případy, že náš zákazník je konsumentem a kupní smlouva není určena pro jeho firmu (§ 1 KSchG). Platí pro všechny obchodní vztahy, i když nebily doslovně sjednané. Vyhýbaní nebo doplňování všeobecní obchodních podmínek zákazníkem odmlouváme doslovně. Neplatí, když je náš zákazník doslovně přiložil k své objednávce nebo při jiném vysvětlení.

II. PONUKY A NAŘÍZENÍ:
Naše ponuky jsou nezávazný, dokud nejsou písemně vyjádřeny. Smlouva je až po našem potvrzení platná.
Po obdržení potvrzení může náš zákazník odstoupit – právně platné odstoupení podle §§ 3 ff KSchG – po zaplacení poplatků do určité odstupní doby. Když nastanou dodatečné přání na změnu nebo požadavky ze strany zákazníka, budou platné až po našem potvrzení.
Ústní potvrzení našich pracovníku jsou pro nás závazní, když jsou potvrzené po dobu 14 dnů písemně.

III. PRÁVA NA ODSTUP PRO KONSUMENTY (OBCHOD DO DOMU):
Když je náš zákazník konsumentem (§ 1 KSchG) a při jeho vysvětlení smlouvy nezadal údaje, je oprávněn odstoupit od zadání smlouvy nebo po obdržení potvrzení objednávky právní smlouvy v nejdelší době 1 týden. Táto doba začíná vydáním dokladu podle § 3 Abs 1 KSchG (Poučení o právě na odstup). Toto právo na odstup nemá, když je součástí společnosti.
Potřeba na odstup musí být písemná a musí být v době 3.1 době.


IV. ODSTUPNÍ PRÁVA PRO KONSUMENTY (DÁLKOVÝ ODBYT):
Mněl by náš zákazník být konsumentem(§ 1 KSchG) a smlouva by mněla být uzavřena s náma s použitím jedného nebo vícerých komunikačních prostředkú (Webshop www.josefsteiner.at, E-Mail, Telefon a pod.), je oprávněn odstoupit od smlouvy v lhote 7 pracovních dnú, pričem se sobota nepočítá jako pracovní den. Stačí když odstoupení budu posláno v této lehote.
Lhota začíná při smlouvach při dodání tovaru dnem, kdy tovar je prebráný u zákazníka, při smlovach služby dnem kdy bola smlouva podpísaná, v oboch případech nejdřív vydáním dokladu podle § 5d KSchG (Ponaučení o odstupním právě). Při míšaných smlouvach (Dodání tovaru a služeb) začína lhota dnem kdy bola smlouva podpísaná.
Odstupní právo nenastáva v případě uzavření smlouvy přes konsumenta dálkového odbytu, kdy jsi náš zákazník tovar objednal, ktorý bol zhotovený na požadavku.

V. DÍLČÍ DODÁVKY:
Naši zákazníci jsou – když není táto hromadná dodávka písemně zjednáná – povinní dílčí objednávky prevzít.
VI. DODACÍ LHúTA:
Všechny spomínané dodací lhúty jsou nezávazné a platí jako dojednáné,  pokým nejsou písemně zjednáne a označené jako závazné. Při nezávazných dodacích lhot platí dodávka v čase 4 týdnú po zadáném čase pro každý případ vhodně.
Když nebude možné dodržet lhotu nebo se dostaneme do omeškaní z iných dúvodú, je zákazník povinný dát nám dodatečnú lhotu, která začína dnem písemného vyrozumení. Po uplynutí tejto lhoty je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 918 ff ABGB). Všechny ostatné požadavky, hlavně výměna závady každého typu – když táto nebude zapříčiněná našou vinou – jsou závazně vyloučené.
Bude nám výkon sťažen na základě vyššího násílí nebo z jiných dúvodú úplně nebo z částí, tak sa predlžuje dohodnutá dodávka od lhotu kdy se závada výkonu stala. Rovnako platí právna nebo od zákazníka zadána lhota pro splnení výkonu, špeciálne pro dodateční lhotu při omeškaní.

VII. CENY:
Naše ceny platí „z místa výroby", jestliže nebolo dojednáno jinak se zákazníkem.
Je mezi dnem ujednání smlou a dnem dodávky rozdíl víc než 4 mněsíce, bez toho, že by bola z naše strany omeškání, a zmenil se v tomto čase cenník na základě objektívních okoloností, tak je právo pro tento případ, že náš zákazník konsument (§ 1 KSchG) povinný, na místě dohodnuté ceny v den dodávky platnú vyšší nebo nižší cenu žádat.
Náš zákazník obdrží v tomto případě před nebo s objednávkou novú platnú smlovu.

VIII. PREDBEŽNÉ ROZPOČTY:
Jednoduché ústné predbežné rozpočty jsou (i pro konsumenty - § 5 KSchG) nezávazné neplatné.
Písemné predbežné rozpočty jsou taky nezávazné, ale jenom vtedy neplatné, když tyto od zákazníka nepřáné detailné plány neboli zjednáne, které nebyli předmětem smlouvy.

IX. AUTORSKÁ PRÁVA:
Plány, náčrty a všechny ostatné technické podklady nášé společnosti, každého druhu, tak jako prospekty, katalogy a vzorky je našim majetkem.
Každé použití, kopírování a použití pro soukromné nebo podnikové účely s naším souhlasem.

X. POVINNOSTI ODBERATELA:
Pro provedení dodávky a služeb, povolení, hlášení se musí postarat zákazník, tak jako se musí postarat o všechny vlastní poplatky.
Dále se musí náš zákazník ubezpěčit, či tovar nebo služba konforně jede s platními podmínkami.
Bude kontrola provedená zákazníkem, neručíme za chyby nebo omeškání. Zákazník ručí plně za všechny omeškání a poplatky z jeho strany.
Objednávky budou prováděny podle dohody, na základě dodaných plánú zákazníka nebo rozměrů, náš zákazník je zodpovědný za jeho obsah, kromě případů, kdy byla žádost fyzického opatření  dohodnuto.
Když je zákazník konsumentem (§ 1 KSchG), zůstává použitelnost stanovení podle § 1168a ABGB nedotknutá.

XI. MONTÁŽ: Toto není součástí dodávky.Cena za dopravu a montáž zahrnuje jízdu. Naším klientem je proto povinen zajistit, aby dohodnuté dodací nebo montážní den byl k dispozici, bez jakýchkoliv překážek a je připraven pro montáž výrobku, který prodáváme, jinak jsme oprávněni  náklady v plné výši od našich zákazníku požadovat.
Možná se bude muset doplnit náše smlouva požadované murárske práce, truhlářské práce, podlahářské práce, zámečnické práce, elektrické práce a malovácí práce pro naše zákazníky obecně provozovat vlastní zodpovědnost a za vlastní náklady. Měl by být uveden v dohodnutém termínu dodání nebo služby není tak kompletní, abychom mohli okamžitě začít s montáži, jsme oprávněni požadovat všechny ostatné náklady.
V oblasti vstupních a výstupních sloupců a pro základní kotev do stěny a stropy náš zákazník musí zajistit, povrchy vhodné pro vrtání nebo upevnění, jinak naše zodpovědnost za vzniklé škody je zcela vyloučena. Zatčen, je, že nejsme povinni kontrolovat povrchem.
Staveniště musí vyčištěn ze strany zákazníka. Když je zákazník konsumentem (§ 1 KSchG), zůstává použitelnost stanovení podle § 1168a ABGB nedotknutá.

XII. STAVEBNÍ DOZOR:
Náš klient je - obvykle s pomocí pověřeného zástupce k tý třetí – povinní potvrdit podpisem smluvní dodání nebo plnění. Když je zákazník konsumentem (§ 1 KSchG), potvrzuje plnení smlouvy bez škod.

XIII. ZÁRUKA A ODŠKODNENÍ:
13.1. Náš klient má - - Když není zákazník konsumentem (§ 1 KSchG) - - provést kontrolu zboží přijaté pro úplnost, poškození, zjevných vad, konzistence a kvality a vzniku závady do 2 let od data dodání nebo plnění, která v přiměřené lhůtě se zobrazi v každém případě do 14 dnů.
13.2. Nejsme vázáni , pokud  zákazník neuvedl - aniž by musel být spotřebitel - zdánlivou  jakoukoliv škodu včas a písemně. (§ 377 UGB).
13.3. Není jsme zodpovědný za vady zboží,  když se zákazník stěžoval včas písemně, jsme - s výjimkou práv zákazníka odstoupit od smlouvy nebo kupní ceny - k dodatečnému plnění, není-li, že vzhledem k zákonném ustanovení o odmítnutí opravného prostředku. Zákazník musí umožnit nám, v každém případě u každého nedostatku přiměřenú lhotu.
13.4. U větších vad, nabízíme na našem uvážení zlepšení nebo výměnu, jen sekundárně v důsledku snížení ceny nebo odstoupením. K nápravě této vady, má zákazník přiměřenou lhůtu.
Změny dohodnuté pro služby pro naše zákazníky jsou v přiměrané a nepředstavují žádné významné vady, pokud jsou zanedbatelné a věcně odůvodněné.Objektivně odůvodněné ve formě jsou platné zejména na materiály související změny, jako rozměry, barvy, dřevo  a textury. Během periody je zajištění dostatečna vlhkost, v opačném případě nadměrné poškození a ohrožení. Jakékoliv porušení bude mít za následek vyloučení záruky.
Vyloučeny ze záruky jsou dále, ale v záruční době však dochází pouze v důsledku vady výrobku ke stárnutí, jako je blednutí nebo odlupování malované nebo potažené povrchy. Masivní dřevo je přírodní produkt, který má různé vzory a je v barevných variantách. Nátěry lze na pevné spojování dřeva, přední a komponenty končí v živé odstíny, zuby jsou přijatelné pro dlouhé díly. Následné ztráty z masivního dřeva nebo kopírování lepidla je závislá na klimatických změnách stejně jako vrzání schodů. To vše není důvodem reklamace. 13.5. Nároky na náhradu škody za těchto podmínek z důvodu vad může náš zákazník jen tehdy, pokud selhal řešení nebo odmítnout nás. Zákazníkovo právo na uplatnění dalších nároků na náhradu škody na následující podmínky zůstávají nezměněny.
13.6. Pro úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení nebo za škody vzniklé v důsledku zranění na životě, zdraví nebo zdraví, ručíme zákazníkům, který jsou spotřebitelé plně v souladu se zákonnými normami, na ostatní, ale pouze tehdy, pokud oběti byl smluvní závazek uznán pro dosažení účelu je zásadní. I to, máme odpovědnost pouze do typicky předvídatelné škody.
13.7. Jakékoliv další ručení vyloučeno bez ohledu na právní povahu uplatňovaného nároku.

XIV. RUČENÍ ZA PRODUKT:
14.1. V případě, že jsme nejen dodavatelem, ale i výrobcem určitého výrobku, jsme odpovědní za škody způsobené na výrobkoch a konstrukci, poučení nebo vztahující se na výrobu pohledávek po příslušných ustanovení zákona o odpovědnosti za vady výrobku, pokud škoda není jen škoda na majetku , ktera se vyskytla u dodavatele, který používá věc, kterou je většina z jeho podnikání.
14.2. Kromě toho, naše společnost je zodpovědná za vadné výrobky - zejména z titulu smlouvy s ochranným účinkem ve prospěch třetích osob - které jsou výslovně vyloučeny,pokud nejsou v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslně.

XV. BEZPEČNOST VÝROBKU:
15.1. Upozorňujeme na to, že naše výrobky budou nabízet bezpečnost, kvůli příslušenství podle Önormy, návody k obsluze, návod na použití výrobků a služeb (např. pro péči instrukce) a požadovanou údržbu (šroubování, atd.) a další použitelné pokyny pro použití lze očekávat. Jakékoliv další odpovědnost za bezpečnost naší společnosti pro prodáváné zboží je vyloučeno.

15.2. Jsme kdykoli a bez pochopení pro právo provádět technické změny na výrobku , pokud tak může zlepšit kvalitu výrobku aby byly získány.

XVI. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY:
16.1. Doprava je na riziko a účet našich zákazníků.Riziko je u nakládky zboží, i když je doprava zdarma dohodnuté a / nebo materiál je transportován s našimi vlastními vozidly. Nejsme povinni poskytnout dopravní pojištění.
16.2. Vzhledem ke zpoždění zásilky nebo malá dodávka ze strany zákazníka v důsledku okolností má omeškání, je to odpovědnost a riziko zákazníka.

XVII. PLATBA:
17.1. Naše faktury jsou splatné do 8 dnů ode dne vystavení faktury.
17.2. Pro všechny speciální dodávky  a schodiště je 50% ze sjednané kupní ceny povinné zaplatit poplatek za  objednávku. V tomto případě smlouva je platná pouze po předložení potvrzení objednávky a přijetí vkladu. Zbývající platba je odtud nejpozději při převzetí zboží.
17.3. V případě prodlení v rámci související s podnikáním firmy, jsme oprávněni požadovat 8%nad současnou základní úrokovou sazbu. V případě prodlení v rámci spotřebitelských transakcí, 5% úrok z prodlení, jak bylo dohodnuto.
17.4. Náš klient má nárok na kompenzaci, i když se stížnosti, uplatnili pouze v případě, že pohledávky byly právně uznány, nebo jsou nesporné.Vykonávat zadržovací právo, má zákazník nárok pouze v případě jeho tvrzení je založeno na stejné smlouvě.

XVIII. STORNO:
18.1. V případě, že zákazník zruší objednávku po začátku našeho plnění zakázky, včetně přípravných prací zahrnuli jsme - bez ohledu na uplatnění dalších nároků - požadovaní, aby v každém případě jsme mněli nárok na 30% smluvní částky jako storno poplatek, pokud smlouva byla zvláštní objednávka.

18.2. Nebyla zakázka ve zvláštním pořadí, v tomto případě nárok, bez ohledu na poptávky do výše 10% smluvní částky jako storno poplatek.

XIX.VÝHRADA VLASTNÍCTVÍ:
19.1. Vyhrazujeme si úplné a kompletní vlastnické právo ke zboží až do všech plateb v rámci smlouvy (rezervováno zboží). Dodané zboží nesmí projít do vlastnictví našich klientů, pokud splnil všechny své závazky vyplývající z obchodního vztahu, včetně pomocných nároku, škod a ctít šeky a směnky.

19.2. Náš klient nám dal před změnou vlastnictví zboží, aby mu z celého přístupu třetích osob,zejména na výuku výkonu a další poruchy majetku bezprostředně písemně vyjadrily. Zákazník uhradí  za všechny škody a náklady vzniklé z porušení této povinnosti a nezbytná opatření k ochraně proti přístupu třetích stran.

XX. MÍSTO SPLNENÍ OBJEDNÁVKY:
20.1. Místem plnění pro platby je 3251 Purgstall, pro naší dodávky zboží příslušného místa.

XXI. SPRACOVÁNÍ DÁT:
21.1. Naši zákazníci se shodují, že používáme v souvislosti s údaji obchodního vztahu získaných na zákazníka v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů na své vlastní podnikatelské účely, zejména ukládat nebo přenášet ji do Credit Protection Association,pokud je to v rámci účelu provedené zakázky, nebo pro udržení naše oprávněné zájmyvyžadují, a není důvod se domnívat, že oprávněný zájem zákazníka, s vyloučenímzpracování převažuje těchto údajů.

XXII. SALVATORSKÁ KLAUZULA:
22.1. Změny či dodatky ke smlouvě nebo tyto podmínky musí být v písemné formě. Pokud se některé ustanovení těchto podmínek stanú neplatné nebo neúčinní, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.

XXIII. PŘÍSLUŠNÍ ÚRAD A ROZHODNÉ PRÁVO:
23.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a námi se řídí zákony Rakouské republiky.

23.2. Pro každý úrad je příslušný soud pro 3270 Scheibbs.

Odvolání

INFORMACE O ODSTUPNÍCH PRÁVACH PRO SPOTREBITELE

K dispozici přes
H. u. J. Steiner GmbH, Oberndorfer Straße 54, 3251 Purgstall an der Erlauf

1. odstupní právo podle § 3 KSchG (ochod do domu):
Pokud jste zadali svou smlouvu, nebo v našich prodejnách, nebo na jednom z našich stáncích, můžete si vyžádat od smlouvy podle § 3 KSchG odpstup (obchod do domu).
Odvolání může být až ke vzniku smlouvy nebo prodloužení poté, co během týdne, období začíná s předáním tohoto dokumentu a potvrzení objednávky spustit, která je nedílnou součástí tohoto pokynu, a vyžadovat rezignaci za platnou v písemné formě.
Je dostačující, pokud nám pošlete na vědomí s potvrzením objednávky obnovit, což naznačuje, že jste proti zřízení nebo zachování smlouvy. Lhůta se považuje za splněný, pokud je odeslána zrušení ve lhůtě jednoho týdne nejméně.

Právo na odstoupení, není, pokud jste ještě v obchodnem vztahu s námi, nebo je-li po uzavření smlouvy není setkání se připravit.

2. právo na odstup podle § 3a KSchG (nedojde k podstatné skutečnosti nebo okolnosti):
Právo na odstoupení je k dispozici také dojít, pokud žádost bez vašeho souhlasu svašími daných okolností jsme si ukázali v průběhu smluvních jednání, které by mohly, nebo ne v mnohem menší míře.
I to, je-li odstoupení musí být provedeno do jednoho týdne.
Lhůta začíná běžet, když vidíte, že se nevyskytují ani okolnosti uvedené jen v menší míře.
Právo na odstoupení zaniká nejpozději do jednoho měsíce po úplné splnění smlouvy oběma stranami.
Nemáte právo měl, kdyby jste věděli již v jednání o smlouvě, nebo víte, že příslušné podmínky nejsou nebo se vyskytují pouze v menším rozsahu, se vyloučení práva naodstoupení od smlouvy bylo sjednáno v detailu a prohlašujeme, sami připraveni býtrozumná úprava smlouvy .

3. odstupní právo podle § 5a KSchG (smlouvy v délke):
Pokud jste podepsal smlouvu s námi, a to vždy s použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku v www.josefsteiner.at  Internetový obchod, pošta, telefon, apod.), pak máte nárok na svou žalobu vzít zpět na základě smlouvy nebo od smlouvy odstoupit do sedmi pracovních dnů - sobota není pracovní den.
Je dostačující, pokud oznámení o zrušení zasíláme v určeném časovém limitu.
Období začíná smluvou na dodávku zboží v den dodání a doručení tohoto pokynu, a smluv na poskytování služeb, ode dne doručení smlouvy a spustit toto prohlášení. U smíšených smluv (dodávky zboží a služeb), období také začíná s datem smlouvy provozovat.
Doba se počítá nejdříve v každém případě, jakmile obdržíte potvrzení objednávkyha-ben. To je nedílnou součástí tohoto návodu daru.
Právo na odstoupení podle zákona o ochraně spotřebitele § 5a KSchG, ale nebudete, pokud jste si objednali zboží, je třeba provést u nás dle Vašich individuálních specifikací.


Europska komise spřístupnila platformu na řešení spoů online. Platformu naleznete zde http://ec.europa.eu/consumers/odr/